Tel : 093-136-5397 , 086-352-9386
E-mail : ravidesign2016@hotmail.com

“มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ, สุภาพอ่อนน้อม, ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง”

   ABOUT US

บริษัท รวิดีไซน์ จำกัด
เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2549 และได้จดทะเบียนบริษัทในปี2559บริษัทฯ รับออกแบบตกแต่งภายในพร้อมทั้งรับผลิตและติดตั้งท็อปเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์และหินธรรมชาติ เรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพ โดยการควบคุมงานและการตรวจสอบงานให้ตรงตามคุณภาพโดยโฟร์แมนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความตั้งใจ รวมถึงฝ่ายโครงการที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้ลูกค้าคนสาคัญของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

บริษัท รวิดีไซน์ จากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน สานักงานและอาคารพาณิชย์

วิสัยทัศน์ของบริษัทVISION
“เป็นผู้ผลิตที่ลูกค้ำเลือกเป็นอันดับแรก และให้บริกำรที่ดีเลิศ”
FIRST FIRST FIRST FIRST CHOICE SUPPLIER AND SUPERIOR SERVICE


นโยบายของบริษัทฯOur  Policy
ดำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะ และวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนสำกล รวมถึงส่งเสริมพัฒนำสุขภำพและจิตใจให้มีควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งผลิตและพัฒนำกำรบริกำรที่ดีต่อลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

จรรยาบรรณของบริษัทฯOur  Etics
บริษัท ฯ ดำเนินงำนและประกอบธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษำผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่ำของพนักงำน โดยยึดหลักว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่สำคัญและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงำนทุกคนจึงมีส่วนร่วม และสนับสนุนควำมสำเร็จของบริษัทฯ

จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจโดยทั่วไปดังนี้

  1. ปฏิบัติต่อลูกค้ำและผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและรักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำทุกคน
  2. ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง โดยวำงตัวเป็นกลำงเพื่อสร้ำงประโยชน์ให้สังคมและประเทศชำติ
  3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม